Психотерапия

Психотерапията, подобно на психологическото консултиране, е насочена към това да помогне на клиента да постигне или повиши вътрешната си удовлетвореност от междуличностните си отношения, от постигането на професионалните си цели или цялостно, от начина си на живот.

Когато употребяваме термина „психотерапия“, всъщност става въпрос за много и различни видове психотерапевтични модалности, които са създадени в рамките на определени школи. Всяка психотерапия се базира на теоретична рамка и също така на специфични техники, които са характерни за конкретния психотерапевтичен подход. Общото за всички видове психотерапия е, че се провеждат „чрез говорене“, като някои видове могат да бъдат допълвани от различни арт-терапевтични техники като рисуване, пеене, музициране, танц, драматизация.

Втората обединяваща характеристика на различните видове психотерапия е, че терапевтичният ефект се постига чрез взаимодействието между клиент и терапевт, което се случва в сигурна среда на доверие, конфиденциалност, зачитане на личността на клиента и абсолютно ненакърнимото му право на авторство на изборите, които прави в живота си.

Психотерапевтичната работа позволява на клиента да споделя открито проблемите си в защитена и подкрепяща среда със специалист, който има необходимото обучение, и остава обективен, неутрален и неосъждащ.

Повечето видове психотерапия са индвидуални, но съществува и психотерапия с двойки, семейства и групи.